เลือกหน้า

การขับร้องประสานเสียง เป็นศิลปะที่นำเอาคนมากกว่า 1 คน มากกว่า 1 แนว มาร้องเพลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความไพเราะ แม้จะมีความหลากหลายทางดนตรีแต่ก็อยู่บนความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความแตกต่างจากการขับร้องหมู่ซึ่งเป็นการร้อง 1 แนว ให้มีความดังกระหึ่มอย่างพร้อมเพรียงกัน

จุดเริ่มต้นของการขับร้องประสานเสียง เกิดจากวัฒนธรรมทางศาสนา ในยุคแรกของการร้องเพลงประสานเสียงจะขับร้องในพิธีกรรม และจะมีแต่ผู้ชาย ไม่ให้ผู้หญิงร้อง เนื้อหาของเพลงจะเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น ก่อนจะวิวัฒนาการในภายหลังเริ่มมีผู้หญิง จากเดิมที่เป็นเพลงเกี่ยวกับศาสนา ก็เริ่มมีความหลากหลายของเนื้อหา เป็นเรื่องราววิถีชีวิตด้านต่างๆ

ลักษณะและประเภท วงประสานเสียง มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ว่าเป็นลักษณะใด อาทิ คณะประสานเสียงเยาวชน ผู้อาวุโส  ชายล้วน หญิงล้วน ฯลฯ

เส้นเสียงของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แม้ในคนคนเดียวก็มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่เปลี่ยนไป เส้นเสียงผู้ชายจะมีความหนากว่าผู้หญิง เสียงที่ได้จึงเป็นเสียงต่ำ เมื่ออายุมากขึ้นเส้นเสียงหย่อน คุณภาพในการร้องก็จะเปลี่ยนไป Soprano มีลักษณะแหลม สูง พบในผู้หญิง และ เด็กผู้ชายก่อนเสียงแตกหนุ่ม Alto มีลักษณะทุ้ม สูง พบในผู้หญิง Tenor มีลักษณะ สูง บาง พบในผู้ชาย Bass มีลักษณะ ทุ้ม หนา ต่ำ พบในผู้ชาย

ประโยชน์ 4 ประการ ของการขับร้องประสานเสียง

  1. ประโยชน์แก่สุขภาพกาย เนื่องด้วยการร้องเพลงเกิดจากเครื่องดนตรีที่เป็นร่างกายมนุษย์ ต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆในการขับร้อง ผู้ที่รักการขับร้องรวมทั้งผู้ที่จะร้องเพลงประสานเสียงต้องมีร่างกายที่พร้อมที่จะใช้เสียง ร่างกายที่ดีจะนำมาซึ่งเสียงที่มีคุณภาพ ด้วยความที่ว่าเสียงเกิดจากลมที่รับจากภายนอก ผ่านเข้าร่างกายทางช่องปากและจมูกก่อนจะผ่านเส้นเสียง ดังนั้นลมจะนำออกซิเจนไหลผ่านส่วนต่างๆของร่างกายหลายส่วน ร่างกายที่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอจะทำให้ระบบประสาทและสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ประโยชน์แก่สุขภาพจิต การร้องเพลงช่วยลดและผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน ทำให้บริหารจัดการอารมณ์ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับการฝึกซ้อมจะนำมาซึ่งบุคลิกภาพภายนอกที่ดี
  3. ประโยชน์แก่การศึกษา การขับร้องประสานเสียงเป็นการใช้สมองทั้งสองซีก ได้แก่สมองส่วนจำและส่วนที่เกี่ยวกับภาษาและอารมณ์ พบว่าคนที่อยู่ในคณะประสานเสียงทำให้มีคะแนนดีขึ้น นักร้องประสานเสียงจะได้คะแนนในวิชาคำนวณเพิ่มขึ้น เวลาที่ต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับภาษาได้ดีขึ้น เนื่องจากบทเพลงในการร้องประสานเสียงต้องใช้หลายภาษา ทั้ง Verbal Language และ Non Verbal Language ผู้ร้องต้องมีความเข้าใจจังหวะ ภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษากาย ภาษาพูด
  4. ประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสังคม สร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต มีความกล้าแสดงออก มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัย เนื่องจากคณะประสานเสียงต้องมีการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ นับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คณะนักร้องประสานเสียงประสบความสำเร็จ

  1. ผู้ริเริ่ม Founder มีความตั้งใจ กำหนดเป้าหมายที่จัดเจน มีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะเดินไปสู่จุดหมายร่วมกัน
  2. นักร้อง หรือ Vocalists ที่จะมาเป็นคณะประสานเสียง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับร้องเพลงขั้นพื้นฐาน มีระบบประสาทและสมองที่ดี สามารถในการได้ยินต้องแยกความแตกต่างของเสียงในแบบต่างๆได้ ความสามารถในการออกเสียงต้องมีความแม่นยำกับ ไม่เพี้ยน นอกจากนี้ยังต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมร่วมกัน มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการร่วมทีมกันจะนำมาซึ่งการเป็นทีมที่มีคุณภาพ
  3. Conductor คือ ผู้อำนวยเพลง มีหน้าที่สำคัญที่ต้องใช้สามารถและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความรู้ในการวิเคราะห์บทเพลงอย่างละเอียด และกำหนดว่าบทเพลงที่เลือกมาทำการแสดงควรมีแนวทางอย่างไรในการฝึกซ้อมและแสดง ควรจะเร็ว ควรจะช้า ควรจะสนุก บางช่วงของเพลงอาจจะช้า บางท่อนอาจจะเร็ว ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูก เพราะสัมพันธ์ธ์กับขนาดของวง ตลอดจนใช้ความพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวที เพื่อให้การแสดงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ Conductor ยังถือเป็นหัวใจของวง นักร้องจะกล้า จะมั่นใจ หรือจะประหม่า Conductor ล้วนเป็นหัวใจสำคัญ  

คุณสมบัติ ของ Conductor ต้องมีความสามารถในการอ่านโน๊ต เข้าใจในสัญลักษณ์ทางดนตรี และมีทักษะทางการขับร้อง การใช้สรีระเพื่อการขับร้อง

เกร็ดความรู้ ทำไม Conductor บางคนใช้ไม้บาต็อง บางคนไม่ใช้ ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของคณะนักร้องมีขนาดใหญ่หรือเล็ก วงขนาดใหญ่ต้องการเพิ่มโอกาสให้นักร้องที่มีจำนวนมากมองเห็นได้ไกล สูง ส่วนวงเล็กสามารถรับการสื่อสารด้วยมือได้อย่างเพียงพอ[i]

  1. Vocal Coach ผู้ฝึกซ้อมการใช้เสียง เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงของนักร้อง ช่วยกำกับดูแลเรื่องเทคนิค ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เสียงอย่างปลอดภัย  
  2. ผู้สนับสนุน Sponsor กองทัพต้องเดินด้วยท้อง คงจะเป็นคำกล่าวที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการทำคณธประสานเสียงที่มีคุณภาพ เพราะนอกจากงบประมาณอาหารเครื่องดื่มแล้ว เสื้อผ้า หน้า ผม การเดินทาง สถานที่ฝึกซ้อม ต้องอาศัยงบประมาณที่เป็นเงินทั้งสิ้น

[i] นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวในรายการ Core Choir – Thailand Choral Association

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยเสียงเพลง

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยเสียงเพลง

เปลี่ยนมุมมองใหม่ LGBTI ไทย ด้วยเสียงเพลงก้องกังวานของคณะประสานเสียงเกย์ชายแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok Gay Men's Chorus (BK GMC)หนุ่ม (นามสมมติ) เคยเข้าร่วมการคัดเลือกนักร้อง (ออดิชั่น) กับคณะประสานเสียงอื่น ๆ มาแล้วหลายครั้ง...

อ่านเพิ่มเติม
My heart will go on ต้อง Celine Dion เท่านั้น

My heart will go on ต้อง Celine Dion เท่านั้น

เพลง "My Heart Will Go On เป็นเพลงที่เคยฮิตมากในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง "Titanic" ผลงานของผู้กำกับชื่อดัง James Cameron ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนั้น เรื่องเล่าของหนัง Titanic เป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึง...

อ่านเพิ่มเติม
Imagine บทเพลงแห่งสันติภาพและความรัก

Imagine บทเพลงแห่งสันติภาพและความรัก

Imagine เป็นเพลงที่เขียนโดยนักดนตรีชื่อดังอย่าง John Lennon เป็นเพลงที่มีความสำคัญอย่างมากในวงการดนตรีและกลายเป็นเพลงประกอบการแสดงมากมายตลอดกาลเนื่องจากเนื้อหาและข้อคิดที่สื่อไปถึงใจความของคนจำนวนมากแต่บทเพลงนี้สร้างความมหัศจรรย์และความฝันเพื่อสร้างโลกที่ดีสำหรับทุกๆ...

อ่านเพิ่มเติม